O nás

Vodná plocha pri Bôriku v Nitrianskom Pravne vznikla prítokom z ramena potoka Lubena. V tejto oblasti bol zámer vytvoriť rybník už v minulosti a to v 50-ich rokoch minulého storočia. Stavba sa začala stavať ako rybníky – akcia „Z“. Aktívne sa na výstavbe podieľali vtedajší tajomník MNV p. Husár Vilibald a za rybárov p. Supek Štefan. Stavba sa nedokončila. Príroda urobila svoje, plocha časom zarástla.

F1.jpg, 76kB

V posledných rokoch vznikla potreba vytvoriť požiarnu nádrž pre účely čerpania vody na hasenie požiarov. Pôvodná myšlienka výstavby rybníkov, vytvorenie dvojúčelového zariadenia a to požiarna nádrž a rybník v jednom sa stala realitou. Celá plocha je vo vlastníctve obce Nitrianske Pravno. Začali sa výkopové práce na úprave brehu, vypílenie zarastenej plochy a vystavanie hrádze. Vytvorila sa vodná nádrž Bôrik I. Vytekajúca voda z takto vybudovanej nádrže vytvorila podmienky na postavenie ďalšej vodnej plochy. Otcom a tvorcom tejto myšlienky bol pán Šverčík Alfréd. Plocha bola zarastená hustými kríkmi, ktoré bolo treba vysekať a hrubé stromy bolo treba odstrániť technikou. Našlo sa veľa dobrovoľníkov na čele s pánom Šverčíkom, ktorý tieto práce organizoval. Odpracovali tu veľa brigádnických hodín. Po vyklčovaní a úprave brehu a dna bola postavená ďalšia hrádza, ktorá zadržiava vodu v nádrži Bôrik II. Nápomocná bola obecná spoločnosť Obec Nitr. Pravno s.r.o.
O takto vytvorenú vodnú plochu sa treba starať a tu vznikla myšlienka založiť Občianske združenie z dobrovoľných občanov Nitrianskeho Pravna. Občianske združenie Nitrianske Pravno bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 12. 5. 2008. Na prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 12. 4. 2008 v Nitrianskom Pravne bolo prítomných 18 členov a boli schválené Stanovy občianskeho združenia Bôrik. Na tomto valnom zhromaždení bol zvolený predseda združenia, ktorým sa stal pán Alfréd Šverčík. Zároveň bol zvolený 5-členný výbor na dobu 3 rokov. Každoročne sa členovia tejto organizácie schádzajú na členskej schôdzi a dohodnú sa na ďalších podmienkach hospodárenia na rybníkoch. Dnes má združenie 52 členov. Spoločne užívajú a starajú sa o vodnú plochu Bôrik I. a Bôrik II. Vo vodnej nádrži Bôrik I. môžu loviť obyvatelia Nitrianskeho Pravna a to formou chyť a pusť, čiže všetky ulovené ryby sú vrátené späť do vody. Rybársky krúžok pod vedením pána Suchého Pavla využíva rybníky na výučbu mladých rybárov. Vo vodnej nádrži Bôrik II. lovia len členovia Občianskeho združenia Bôrik, ktorí majú vydané členské preukazy a to podľa zásad, ktoré boli prijaté na členskej schôdzi. Členovia združenia sú rozdelení do skupín, ktorí sa starajú o jednotlivé úseky oboch vodných nádrží. Členovia združenia ročne platia príspevok do združenia a príjmom organizácie je aj 2 % podiel daní z príjmu občanov. Za takto získané finančné prostriedky organizácia kupuje násadu rýb, krmivo a iné potrebné veci. Členovia vybavili sponzorsky dve unimo-bunky. Tieto upravili, zastrešili a vytvorili priestor pre posedenie a relaxačný pobyt pri vodnej ploche. Bratia Kremloví postavili pri vodnej ploche móla, z ktorých sa chytajú ryby. Takisto vyrobili a osadili stoly a lavičky pri rybníku. Takto bol vytvorený pekný oddychový areál na príjemné posedenie s priateľmi spojené s lovom rýb.

F2.jpg, 76kB

Občianske združenie každoročne organizuje otvorenie sezóny. Zídu sa tu všetci členovia s rodinnými príslušníkmi. Organizujú sa rôzne súťaže pri dobrom guláši, halásle a údených rybách. Na svoje si prídu aj deti pri rôznych organizovaných hrách a rybárske umenie si v súťaži vyskúšajú aj ženy.

Aktuálne

Naše aktivity

Pár záberov z činnosti v roku 2016

Dokumenty

Magazín Blinker

Vaše úlovky, rady, skúsenosti...

Pochváľte sa úspešnými úlovkami, poraďte menej skúseným.

casopis.png, 1,1MB

Kontakt

Občianske združenie Bôrik
Dlhá 428/67
972 13 Nitrianske Pravno


logo.jpg, 14kB
predseda združenia
Alfréd Šverčík
tel.č.: 0902 721 733

člen výboru
Mgr. Pavel Suchý
tel.č.:

člen výboru
Ing. Ján Ferenčík
tel.č.:
člen výboru
Karol Kremel
tel.č.: 0905 589 659
člen výboru
Miroslav Juhás
tel.č.: 0903 807 904